ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣಾ ಕೋಶ

  ದೂರವಾಣಿ : +91-8172267345

  ಇ-ಮೇಲ್ : deo[dot]hassan[at]gmail[dot]com

  ವಿಳಾಸ : ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, 573201