ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣಾ ಕೋಶ

  ದೂರು ನೋಂದಣಿ

ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿವರಗಳು
  ಹೆಸರು
  ತಂದೆ/ತಾಯಿ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು
  ತಾಲ್ಲೂಕು
  ಹೋಬಳಿ
  ಗ್ರಾಮ
  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ದೂರು ವಿವರ
  ಕಚೇರಿ ಮಾದರಿ
  ವಿಷಯ
  ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
(Only pdf files allowed with max size of 5MB)
  ಭದ್ರತಾ ಸಂಕೇತ